Usuń azbest! Za darmo!

Usuń azbest! Za darmo!

W Chełmie rozpoczął się właśnie IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego “, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór rozpoczął się 25.05.2020 r. i potrwa do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, musi jedynie podpisać Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Dzięki temu nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Chełm, Departament Komunalny, Wydział Ochrony Środowiska , ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm, tel. (82) 565-59-47 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności i przesłać pocztą do urzędu na ww. adres lub dostarczyć osobiście (wrzucenie do urny ustawionej w holu Urzędu w zamkniętej kopercie).

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.