Matematycy rywalizowali w PWSZ

Matematycy rywalizowali w PWSZ

Dnia 22 kwietnia 2022 roku odbyła się  XVI edycja Konkursu Matematycznego im. Samuela Chróścikowskiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Konkurs na trwałe wpisał się w kalendarz imprez matematycznych nie tylko Chełma ale całego województwa lubelskiego.

Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, organizator konkursu, wypełnił w ten sposób lukę jaka oddziela Olimpiady matematyczne od istniejących konkursów o nastawieniu komercyjnym. Atrakcyjność konkursu Chróścikowskiego polega nie tylko na doborowym towarzystwie uczestników, bardzo atrakcyjnych nagrodach ale przede wszystkim na wyjątkowo starannym doborze zadań, który powoduje, że uczestnictwo w konkursie jest prawdziwą ucztą intelektualną dla uczniów zainteresowanych matematyką. Poziom konkursu podkreślają osoby honorowych patronów: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Józef Zająć, prof. PWSZ w Chełmie. XVI edycja odbyła się w dwóch kategoriach –pierwszej obejmującej uczniów pierwszych i drugich klas szkół średnich oraz drugiej obejmującej starszych uczniów.

W konkursie brało udział ponad 200-tu uczestników ze szkół z Lublina, Świdnika, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Krasnegostawu, Włodawy, Tomaszowa Lubelskiego i oczywiście Chełma.

Nagrody w każdej kategorii:

  1. 1000 PLN;
  2. 500 PLN;
  3. 250 PLN.

Wszystkim młodym matematykom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych edycjach konkursu.

Informacje na temat Samuela Chróścikowskiego:

Samuel Chróścikowskiwspółcześnie niestety mało znany, był jednym z najwybitniejszych polskich pedagogów drugiej połowy XVIII wieku. Urodził się 10 stycznia 1730 roku we wsi Piaski koło Chełma. W wieku piętnastu lat wstąpił do zakonu pijarów. Zgromadzenie to działało wówczas niezwykle aktywnie na Lubelszczyźnie, prowadząc od 1667 roku kolegium w Chełmie. Chróścikowski jednak pobierał naukę w szkołach pijarskich w Rzeszowie i Międzyrzeczu, następnie pracował jako nauczyciel matematyki w Warszawie i Warężu. W roku 1754 wysłano go na trzyletnie studia do Rzymu. Po powrocie do Polski stał się jednym z najważniejszych i najbardziej zaangażowanych reformatów szkolnictwa w naszym kraju. Pisał książki z zakresu filozofii i nauk ścisłych; jego praca „Fizyka doświadczeniami potwierdzona, albo doświadczenia fizyczne…” wydana w 1764 roku jest pierwszym oryginalnym podręcznikiem do fizyki napisanym w języku polskim. 

Chróścikowski był przez kilka lat profesorem matematyki w słynnym Collegium Nobilium, założonym w 1740 roku przez Sz. Konarskiego, następnie był wicedyrektorem kolegium we Lwowie, a od 1790 roku pełnił aż do śmierci, która nastąpiła 16 października 1799 roku, funkcję rektora kolegium chełmskiego.

Trzeba powiedzieć, że nie zawsze była to praca łatwa. Świadczyć mogą o tym choćby incydenty, jakie miały miejsce w kolegium zanim jeszcze ks. Chróścikowski przybył do Chełma. Wtedy to część studentów, nie godząc się na wizytację stancji przez nauczycieli, podniosła bunt, grożąc, jak piszą historycy, szablami i strzelbami.

Kolegium w Chełmie prezentowało, co najmniej do czasu reform Komisji Edukacji Narodowej, bardzo dobry poziom nauczania. Uczącym się, podobnie jak w innych szkołach pijarskich, stawiano wysokie wymagania. Głównym powodem wydaleń z kolegium było, jak to ujmowano, „tępość dowcipu nie czyniąca żadnej nadziei w postępku w naukach”. Celem bowiem szkolnictwa pijarów było wykształcenie i wychowanie elit narodowych.

Liczba studiujących wahała się w różnych okresach trwania kolegium w Chełmie od 60 do 160. Ostatecznie kolegium zakończyło funkcjonowanie w roku 1823 na skutek różnorodnych szykan ze strony rosyjskich władz zaborczych.