Z Chełma do Włodawy ponownie koleją?

Z Chełma do Włodawy ponownie koleją?

Jak donosi specjalistyczny portal branżowy www.rynek-kolejowy.pl w przyjętej przez rząd uchwale dotyczącej programu „Kolej Plus”, proponuje się m.in. rewitalizację linii kolejowej nr 81 Chełm- Włodawa. Może być to jedno z dwudziestu przedsięwzięć, dzięki którym ma zostać ograniczone wykluczenie komunikacyjne poprzez przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe oszacowały wartość projektu na 230 mln zł.

Linia kolejowa nr 81 Chełm – Włodawa położono jest we wschodniej części województwa lubelskiego na terenie powiatów: chełmskich (grodzkiego i ziemskiego) oraz włodawskiego. Trasa o długości ok. 45 km przecina tereny gmin: Chełm (14,6 tys. mieszkańców), Ruda Huta (4,6 tys.), Wola Uhruska (3,8 tys.) i Włodawa (6 tys). Obecnie na trasie znajduje się 10 przystanków osobowych. Nie licząc Chełma, największe obsługiwane miejscowości to Ruda Huta (ok. 1 tys. mieszkańców), Ochrówek (1 tys.), Uhrusk (0,5 tys.) i Wola Uhruska (1,7 tys.). Ponadto na trasie znajdują się przystanki (Majdan Stuleński, Okuninka Białe, Sobibór, Stulno), będące dobrym „punktem wypadowym” na szlaki piesze i turystyczne, prowadzące w pobliskie lasy, jeziora i nad rzekę Bug. Stacja końcowa znajduje się ok. 4 km od centrum Włodawy – miasta powiatowego liczącego ok. 13,3 tys. mieszkańców.

Linia kolejowa jest czynna. Są tam realizowane przewozy towarowe oraz sezonowe połączenia pasażerskie. Od reaktywacji trasy pociągi Przewozów Regionalnych kursują przez kilkanaście letnich i jesiennych weekendów w roku. W soboty i niedziele uruchomione są dwie pary pociągów. Układ połączeń jest taki, aby na stacji Chełm były zapewnione dogodne przesiadki na pociągi w/z kierunku Lublina. Decyzja o uruchomieniu połączeń zwykle zapada na wiosnę, dlatego na próżno szukać połączeń w obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy.

Położona na terenach przygranicznych linia kolejowa znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. Świadczy o tym czas przejazdu między Chełmem a Włodawą, który w 2019 r. wynosił niespełna 80 minut. Z drugiej jednak strony staraniem PKP Polskich Linii Kolejowych w ostatnich latach wyremontowano kilka obiektów inżynieryjnych oraz wybudowano 3 nowe przystanki (Ruda Huta, Majdan Stuleński i Okuninka Białe). Na znacznym odcinku usunięto pasy roślinności przy torze, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo przewozów – przed laty zdarzały się przypadki najechania pojazdu na powalone drzewa.

Należy zauważyć, że rozwojem trasą są zainteresowane władze różnych szczebli samorządu. Największa szansa upatrywana jest w uruchomieniu kolejowego przejścia granicznego w Orchówku, gdzie do 1939 r. linia Chełm – Brześć przecinała Bug. Przedsięwzięcie zostało wpisane do dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym. Bardziej ambitnym pomysłem była budowa nowej linii szerokotorowej. Pomysłodawcy wskazywali, że obok odbudowy mostu i rozbudowy stacji granicznej, należy wybudować nową linię z Włodawy do Chełma i dalej pod Zamość, aby połączyć ją z infrastrukturą spółki PKP LHS. Nie ma informacji, aby były podejmowane zabiegi w celu realizacji przedsięwzięć na linii nr 81.

 

W ostatnich miesiącach pojawiła się nowa nadzieja dla linii nr 81. Została ona wymieniona w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. – Program Kolej+ przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w maksymalnie 85% ze środków Programu (dotyczy wydatków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu), a w min. 15% ze środków samorządowych. Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować ww. przedsięwzięcia – w odpowiedzi na interpelację posłów PiS (zgłaszającymi byli Anna Dąbrowska-Banaszek, Marcin Duszek, Sławomir Skwarek, Beata Strzałka i Tomasz Zieliński – przyp. red.) w sprawie linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa poinformował Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W dalszej części pisma wskazał, że linia znalazła się w załączniku do programu. Zaznaczył jednocześnie, że katalog ma charakter otwarty i samorządy nie są zobligowane do realizacji inwestycji.

Jak dodaje wiceminister, w ramach prac planistycznych związanych z opracowaniem listy projektów inwestycyjnych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021–2027, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowała marszałkowi województwa lubelskiego rozważenie możliwości rewitalizacji linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Marszałek województwa lubelskiego wskazał, że w związku z potrzebą przeznaczenia części przyszłej alokacji na zakup taboru kolejowego, ww. inwestycja może być rozważana jako projekt rezerwowy w przyszłej perspektywie UE – podał Andrzej Bittel.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, dotychczas nie ustalono docelowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych omawianej linii. Będą one znane po przeprowadzeniu prac studialnych. Zatem zakres rewitalizacji linii Chełm – Włodawa w ramach ciągu Włodawa – Lublin nie jest jeszcze znany. W przyjętej przez rząd uchwale oszacowano koszt realizacji projektu na 230 mln zł.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl, foto: jar (2016)