PWSZ pomoże swoim studentom

PWSZ pomoże swoim studentom

Niemal wszyscy analitycy rynkowi informują o kryzysie związanym ze światową epidemią koronawirusa. O swoich studentach, którzy znaleźli lub znajdą się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej pomyślała chełmska PWSZ. Uczelnia proponuje żakom zapomogę z funduszu stypendialnego lub kredyt studencki.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Uczelnia prosi zainteresowanych studentów o kontakt mailowy:
stypendia@pwszchelm.edu.pl lub mkanska@pwszchelm.edu.pl

PWSZ informuje również, że w przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.

Kredytobiorca jest także zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

  • skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
  • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
  • ukończenia studiów.