MPGK też pracuje przy Piłsudskiego

MPGK też pracuje przy Piłsudskiego

Trwające intensywnie prace drogowe przy przebudowie nawierzchni Al. Piłsudskiego, MPGK wykorzystuje do przeprowadzenia zaplanowanych niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Istniejąca infrastruktura dostarczająca wodę i odprowadzająca ścieki do pobliskich nieruchomości – głównie zabudowy wielorodzinnej – jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Jej poszczególne elementy pochodzą jeszcze z lat 30 –tych ubiegłego wieku. Sieć magistralna w Al. Piłsudskiego to jedna z pierwszych sieci wodociągowych wybudowanych na terenie miasta Chełm (1937 r.).

W ramach prowadzonych prac na sieci wodociągowej Spółka wykonała metodą bezwykopową renowację trzech przejść poprzecznych oraz zmodernizowała stare węzły zasuw, komory wodociągowe i hydranty. W zakresie renowacji infrastruktury sanitarnej z eksploatacji wyłączony został znaczny odcinek zniszczonego kanału ściekowego, przy jednoczesnym przepięciu sieci do nowszego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Dobrą praktyką są podejmowane przez Spółkę, we współpracy z Miastem, działania na rzecz poprawy stanu technicznego sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przy okazji trwających remontów infrastruktury drogowej.

Prowadzone sukcesywnie modernizacje i remonty wyeksploatowanych i awaryjnych sieci w praktyce ograniczą ilość awarii, zwiększając niezawodność świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odprowadzana ścieków.

„Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone działania związane są z niedogodnościami dla mieszkańców z uwagi na okresowe przerwy dostaw wody oraz brakiem ciągłości utrzymania prawidłowego ciśnienia wody.” – informuje MPGK.