Chełmska ewidencja działalności gospodarczej w nowym miejscu

Chełmska ewidencja działalności gospodarczej w nowym miejscu

Uwaga przedsiębiorcy! Urząd Miasta Chełm informuje, że od dnia 19 czerwca 2019 r. Biura Obsługi Inwestora – Ewidencja Działalności Gospodarczej mieści się   na parterze głównego budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Zmieniony również został nr tel. na: 82 564-33-26.

Przypomnijmy, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, dla osób fizycznych właściwym rejestrem jest ewidencja działalności gospodarczej. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina oraz miasta na prawach powiatu właściwe dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Organem dokonującym wpisu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz spółki kapitałowe w organizacji. Prowadzenie działalności bez wpisu w ewidencji jest wykroczeniem.

W ewidencji zamieszone są również informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać do ewidencji działalności gospodarczej także zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wszelkie zmiany przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy; wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej; oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej także jest zwolnione z opłat.