Stan wyjątkowy. Restrykcje i miejscowości

Stan wyjątkowy. Restrykcje i miejscowości

Stan wyjątkowy w dwóch województwach przy granicy Polski z Białorusią najprawdopodobniej stanie się faktem już dziś. Dziś bowiem o jego wprowadzeniu w pasie przygranicznym zdecyduje Sejm. Znana jest już lista miejscowości z naszego regionu, gdzie będą obowiązywały restrykcje. Poniżej napiszemy też o tym jakie ograniczenia niesie ze sobą stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy ma obowiązywać 30 dni w części miejscowości woj. podlaskiego i lubelskiego. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jego wprowadzenie będzie skutkowało wprowadzeniem katalogu działań, które będą „wyłączone z normalnego funkcjonowania”. „Dzięki temu będziemy mogli lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy i po prostu zapobiegać tym agresywnym działaniom, prowokacjom, które są cały czas prowadzone i nasilane ze strony reżimu Łukaszenki.” – powiedział Morawiecki.

„Restrykcje w minimalnym stopniu będą dotyczyły mieszkańców, natomiast będą istotne dla osób z zewnątrz” – informował na konferencji szef MSWiA Mariusz Kamiński. „Przepisy spowodują, że nie będą mogły przemieszczać się w pasie granicznym o szerokości ok. 3 km. – Żadnych wycieczek, żadnych happeningów, żadnych manifestacji.” – przekazał minister.

Osoby, które nie są związane na stałe z miejscowościami, w których będzie wprowadzany stan wyjątkowy, nie będą mogły tam przebywać. Od tej zasady będą istniały wyjątki. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach miejscowy komendant straży granicznej będzie mógł wydać pozwolenie na pobyt na terenie danej miejscowości, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione.

Szczegóły dotyczące tego, co państwo może wprowadzić podczas stanu wyjątkowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

Stan wyjątkowy może oznaczać ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela na terenie, na którym ten został wprowadzony. Ograniczenia stosuje się wobec osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do:

 • organizowania i przeprowadzania zgromadzeń
 • zakaz imprez masowych i działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych
 • organizacji strajków pracowniczych i innych form protestów pracowników w określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach
 • strajków i protestów rolników
 • akcji protestacyjnych organizowanych przez studentów, organizacje studenckie, samorządy i stowarzyszenia
 • zrzeszania się, czyli tworzenia i rejestracji m.in. nowych partii politycznych czy związków zawodowych, jeśli mogą one zagrażać ustrojowi państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego
 • nakazanie okresowego zaniechania działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, których działalność może – tak jak w przypadku nowych organizacji – zagrażać ustrojowi państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego

Z dodatkowych ograniczeń i nakazów – każda osoba pełnoletnia, która przebywa w przestrzeni publicznej, może mieć obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ograniczenia mogą dotyczyć również swobody poruszania się poprzez zakaz przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, lub zmiany miejsca pobytu stałego i czasowego.

Możliwe są również inne obostrzenia, takie jak:

 • Cenzura prewencyjna „środków społecznego przekazu” (np. prasy)
 • Kontrola zawartości przesyłek, listów i paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych i usług kurierskich
 • Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej, a nawet rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych przez sieci telekomunikacyjne
 • Zagłuszanie nadawania lubo odbioru przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, jeśli ich treść może zwiększyć zagrożenie ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego

Jeśli sytuacja byłaby dramatyczna, to możliwe jest wprowadzenie innych ograniczeń uderzających w obywateli. Mogą to być:

 • zmniejszenie dostępu do niektórych towarów konsumpcyjnych
 • zakaz okresowego podwyższania cen towarów lub usług określonego rodzaju w celu utrzymania kosztów dla konsumentów
 • nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju lub wymóg specjalnego zezwolenia na jej prowadzenie
 • zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach, uczelniach wyższych z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych;
 • ograniczenie obrotu środkami płatniczymi, obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową
 • ograniczenie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu morskim i śródlądowym
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej
 • ograniczenia w funkcjonowaniu systemów łączności i działalności telekomunikacyjnej i pocztowej
 • ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni

W naszym regionie stan wyjątkowy obowiązywać będzie w następujących miejscowościach: Sobibór, Orchówek, Włodawa I, Włodawa II, Suszno, Szuminka, Różanka, Stawki, Dołhobrody, Pawluki, Dołhobrody, Hanna, Kuzawka, Janówka.