Lubelskie pamięta o seniorach

Lubelskie pamięta o seniorach

W środę, 5 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podpisaniu kolejnych umów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Spotkanie dotyczyło Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Jak dotąd Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 126 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 194,6 mln zł. Z RPO WL na ten cel przeznaczono 251,2 mln zł.

“Dzięki tym środkom powstaną m.in. kluby seniora. Chodzi o to, aby ludzie starsi byli jak najdłużej aktywni w swoim środowisku. Każdy z nas będzie kiedyś seniorem, dlatego cieszę się, że udaje się wypracować takie formy wsparcia, które pozwalają osobom starszym godnie przeżyć ich jesień życia.” – wyjaśniał marszałek Jarosław Stawiarski.

Przypomnijmy, że do 31 maja 2019 r. usługami społecznymi zostało objętych ponad 6,6 tys. osób, natomiast usługami zdrowotnymi ponad 2,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, wsparto 1,3 tys. miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach 76 projektów realizujących wsparcie dla seniorów, dotychczas wsparto m.in. 92 kluby seniora, 8 mieszkań wspomaganych, 15 placówek dziennej opieki oraz 7 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wsparcie w zakresie usług społecznych odbywa się poprzez wdrażanie Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenie jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych. Chodzi o osoby wykluczone, bądź zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby starsze, z niepełnosprawnościami i niesamodzielne).

Projekty mogą być realizowane m. in. przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia;
  • Centra Aktywności Lokalnej;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty ekonomii społecznej.
  • Niedawno zakończony został kolejny nabór w ramach tego Działania. W ramach 33 umów pomoc otrzyma ponad 1,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspartych zostanie 882 miejsc świadczenia usług społecznych.