Stypendium szkolne 2021

Stypendium szkolne 2021

Miasto Chełm poinformowało o zasadach przyznawania stypendium szkolnego 2021. Pomoc materialna o charakterze socjalnym będzie przyznawana i udzielana w oparciu o Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm.

Kto jest uprawniony do pobierania stypendium
 
Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (tj. liceów, technikum, branżowych szkół), szkół policealnych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej niż do czasu ukończenia 18 roku życia.
 
Jak wygląda kryterium dochodowe
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), tj: 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2021 r.). W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z miesiąca składania wniosku.
 
Gdzie złożyć wniosek
 
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm jak i w przypadku uczniów placówek niepublicznych będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych.
 
Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Departamencie Oświaty w Wydziale Edukacji. Również na stronie www.chelm.pl w zakładce E-urząd Wydział Edukacji można pobrać wniosek wraz z załącznikami.
 
Wydawanie wniosków rozpoczęło się od dnia 1 września 2021 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2021r. (zgodnie z ustawą).