MSWiA akceptuje porozumienie Miasta i Gminy Chełm

MSWiA akceptuje porozumienie Miasta i Gminy Chełm

W środę, 27 października, do Urzędu Miasta Chełm wpłynęło pismo (adresowane na Przewodniczącego Rady Miasta Chełm, do wiadomości Prezydenta Miasta Chełm) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. zaktualizowania zakresu terytorialnego zmiany granicy z wniosku z dnia 20 września 2021 roku znak: DAP-WSUST-711-2-23/2021. MSWiA zgadza się na korektę wypracowaną w toku negocjacji przez Miasto i Gminę Chełm.

Tym samym wniosek dotyczyć będzie rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Chełm wyłącznie o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka.

Procedura zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenach wskazanych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 3 miesięcy, zakończonych podjęciem stosownych uchwał.

O dalszych podejmowanych działaniach oraz ich następstwach będziemy na bieżąco informować.