Lubelskie pomoże wykluczonym

Lubelskie pomoże wykluczonym

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk podpisali umowę „Kompleksowa opieka domowa”. Dofinansowanie z UE w wysokości 5,6 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Środki te zostaną wykorzystane na pomoc ludziom wykluczonym lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu „Kompleksowa opieka domowa” sięga 6,7 mln zł. Z tych pieniędzy skorzysta co najmniej 150 mieszkańców Lublina wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będą to przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi i osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu). W praktyce będzie to oznaczało między innymi lepszy dostęp do domowej opieki wytchnieniowej (dzienna/nocna), opieki wspierającej oraz usług wspomagających (dostęp np. fryzjera, kosmetyczki czy usług transportowych).

– Wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz dbałość o mieszkańców naszego regionu, to jeden z priorytetów zarządu województwa – przekonuje marszałek Jarosław Stawiarski – Na tego typu działania wydaliśmy dotychczas ponad 284 mln zł.

 – Konsekwentnie wzbogacamy i modyfikujemy lubelski system wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami, szukając przy tym nieszablonowych rozwiązań oraz zewnętrznych możliwości finansowania. Blisko 6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu „Kompleksowa opieka domowa” pozwoli na świadczenie nowoczesnych usług społecznych obejmujących między innymi domową opiekę wspierającą czy usługi wytchnieniowe dla opiekunów. Na działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, takie jak prowadzenie placówek i ośrodków wsparcia, rozwój systemu usług społecznych czy bezpośrednia, indywidualna pomoc finansowa, rocznie przeznaczamy około 170 mln zł – dodał Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt obejmie 150 osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wymagających wsparcia w formie opieki domowej dziennej (60 osób) i nocnej (30 osób) stanowiących również wytchnienie dla opiekuna oraz 60 osób samotnych wymagających wsparcia w formie opieki domowej. Udział w projekcie umożliwi tym osobom jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym.

Usługi społeczne i zdrowotne w liczbach:

  • ponad 5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej;
  • prawie 19 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym;
  • 89 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych.
  • około 2,1 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • prawie 15 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi;
  • ponad 3,5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
  • prawie 30 mln zł przeznaczone na działania związane z pandemią COVID-19;
  • ponad 28 tys. osób objętych programem zdrowotnym;
  • ponad 6,7 tys. osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.