Jaśniej, bezpieczniej i bardziej oszczędnie w Gminie Chełm

Jaśniej, bezpieczniej i bardziej oszczędnie w Gminie Chełm

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19  – oś priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5  “Promocja niskoemisyjności”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Chełm pn. “Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm”, uplasował sie na 14 miejscu i  uzyskał dofinansowanie w wysokości  ponad 2,1 mln zł, co stanowi 70% wartości kosztorysowej zadania.

Inwestycja obejmuje:
–    wymianę 270 opraw na oprawy LED w miejscowościach: Staw, Srebrzyszcze, Okszów, Okszów -Kolonia, Horodyszcze-Kolonia, Krzywice, Rożdżałów, Wólka Czułczycka, Zarzecze, Zawadówka,
–    budowę i przebudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Horodyszcze, Horodyszcze-Kolonia, Pokrówka ul. Spokojna, Łanowa, Zielona, osiedle Bazylany, Strupin Łanowy, Żóltańce-Kolonia ul. Topazowa, Zawadówka, Parypse, Ochoża-Kolonia – powstanie 248 nowych punktów świetlnych z oprawami energooszczędnymi LED.
Szczegółowy zakres robót przy budowie linii oświetlenia ulicznego obejmuje:
·        Budowę oświetlenia ulicznego w Horodyszczach i Horodyszczach-Kolonii  (22 słupy/22 szt. opraw LED);
·        Budowę oświetlenia ulicznego w Pokrówce, ul. Spokojna (17 słupów/17 szt. opraw LED); osiedle Bazylany (68 słupów/74 szt. opraw LED); ul. Łanowa  (21 słupów/21szt.opraw LED); ul. Zielona; Strupin Łanowy  (52 słupy/52 szt. oprawy LED);
·        Budowa oświetlenia ulicznego w Żółtańcach-Kolonii, ul. Topazowa (17 słupów/17 szt.opraw LED);
·        Budowę oświetlenia w Zawadówce (21 słupów/21 szt. opraw LED);
·        Budowę oświetlenia w Parypsach (10 słupy/10 szt. opraw LED);
·        Budowę oświetlenia w  Ochoży-Kolonii  (14 słupów/14 szt. opraw LED);

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021. Z powiatu chełmskiego dofinasowanie otrzymała jeszcze tylko Gmina Kamień.

Gratulujemy!