Chełmianie dostaną granty od CEMEX

Chełmianie dostaną granty od CEMEX

Pracownicy CEMEX już po raz dziesiąty zrealizują projekty społeczne w ramach programu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 18 najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań. Projekty będą realizowane w terminie od maja do grudnia 2019 r. w lokalizacjach, gdzie CEMEX w Polsce prowadzi działalność biznesową. Granty na realizację swoich przedsięwzięć dostaną więc zatem także chełmskie organizacje i stowarzyszenia.

Dzięki grantom CEMEX zbudowany zostanie wybieg dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Chełmie, oznakowana zostanie ścieżka biegowa i rowerowa w lesie Borek oraz zorganizowana zostanie VI edycja Spartakiady Dzieci i Młodzieży „CEMEX nie próżnuje, sportową integrację buduje”.

W realizację wszystkich działań zaangażowanych będzie łącznie ponad 300 wolontariuszy z całego kraju. Wolontariusze Fundacji CEMEX zaplanowali przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie prac porządkowych i modernizacyjnych w obiektach służących lokalnym społecznościom, podjęcie działań kulturalnych, promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, zadeklarowali zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Idea wolontariatu pracowniczego jest obecna w firmie CEMEX od 2011 roku. Program Wolontariatu Pracowniczego skierowany jest do pracowników CEMEX, którzy wspólnie z organizacjami społecznymi wychodzą naprzeciw lokalnym potrzebom. Wolontariusze firmy, wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, przy wsparciu Fundacji działają na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji w miejscowościach, w sąsiedztwie których zlokalizowane są zakłady CEMEX. W realizację projektów wolontariackich, obok pracowników CEMEX, włączają się też okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

Wolontariusze mogli ubiegać się o wsparcie realizacji przedsięwzięć w obszarach:

  • edukacyjnym,
  • ekologicznym i na rzecz ochrony zwierząt i roślin,
  • promujących kulturę i sztukę,
  • na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia,
  • propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  • wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • przewidujących działania w obszarze pomocy społecznej i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.